Указания за подаване на статия

Указания за подаване на статия (Word и PDF формат) за Печат по Е-мейл

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧНАТА СТАТИЯ

• Научното списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм (НССИРУИНТ) приема за преглед само ръкописи, които не са публикувани по-рано на нито един език и не се преглеждат за евентуално публикуване в други списания;
• Заявленията трябва да бъдат изпратени в електронен вид на електронната поща на редактора: wellnessinstitutebul@gmail.com
• В рамките на 5 работни дни съответният автор получава електронна поща от главния редактор, потвърждавайки получаването на ръкописа, като анонсира името на координиращия редактор и предоставя номера на ръкописа, който ще бъде използван при бъдещи справки;
• Цялата кореспонденция след това по отношение на пълния процеса на рецензиране на научната статия трябва да бъде с координиращия редактор;
• Нашето научно списание прилага двойно-анонимно рецензиране от учен и от експерт в бизнес направленията. Авторът (ите) и рецензенти на представения ръкопис остават анонимни, за да гарантират безпристрастното и честно преразглеждане на ръкописите.

СТАНДАРТ НА ПЕЧАТА

• Първата страница на публикацията трябва да включва: заглавието на ръкописа (главни букви), името (имената) и принадлежността на автора (авторите), с 1 ред отстояние от заглавието (Italic с главни и малки букви, без отстояние), всички подравнено в дясно;
• Ключови думи подравнени в дясно, наклонен шрифт;
• Данни за контакт на съответния автор (пощенски адрес, телефон, електронна поща и факс) се поставя след литературата , резюме от 100-200 думи и не повече от 6 ключови думи;
• Втората страница трябва да съдържа заглавието на ръкописа с главни букви, резюмето и ключовите думи без име (на) и принадлежност (и) на автора (авторите).

Съдържанието да бъде структурирано в следните абзаци:

• Въведение;
• Методика;
• Резултати;
• Дискусия;
• Заключение;
• Литература;
• Контакти.

Съответният автор получава цялата кореспонденция и отпечатъци (с използване на същия е-мейл, който е изпратил първия път и бутон “Replay”). Авторът отговаря за проверките на доказателствата.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА НАУЧНАТА СТАТИЯ:

• Размер на хартията: A4; Периферниразмери на формата за страницата: горе / долу / ляво / дясно – 2,5 см = 1 инч; Текст: двойно разстояние; Шрифт: Ариел Нароу (Arial Narrow); Размер на шрифта: 12 пункта;
• Подравняване: Приложимо;
• Не се допускат бележки под линия. Вместо това използвайте крайни бележки;
• Текстът трябва да бъде написан на правилен български език;
• Форматиране на заглавията – трябва да е болт (Bold), с главни букви, подравнено в дясно. Следва 1 празен ред;
• Поставете една табулация навътре след предишния параграф;
• Таблиците и фигурите трябва да бъдат включени в текста. Те трябва да бъдат номерирани с арабски цифри;
• Заглавието и номерът на таблицата трябва да са над таблицата (вдясно), заглавието подравнено наляво, не с главни букви. Името на таблицата трябва да е в  наклонен курсив болд;
• Заглавието и номерът на графиките, схеми, снимки трябва да са под нея, центрирано, с наклонен курсив болт, не с главни букви;
• Цифрите трябва да бъдат предоставени в готовност за отпечатване в окончателния си размер (групирано или jpg формат);

Препратки

В текста референциите трябва да бъдат включени в системата на Харвард – стил „автор, дата“ (например Cooper, 2005);
• Трябва да се дадат номера на страници за конкретни текстове или директни цитирания в кавички: „… цитат…“ (Иванов, 2018);
• Референтният списък трябва да бъде поставен в края на ръкописа и подреден по азбучен ред на авторите;

Специфични формати:

• При описание на статии от списания – Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116;
• При описание на книги, учебници и монографии – Kotler, P., Haider, D. H., & Rein, I. (1993). Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press;
• При описание на глава от книга – Bachvarov, M. (2006). Tourism in Bulgaria. In Hall, D., Smith, M., & Marciszewska, B. (eds.) (2006). Tourism in New Europe. The challenges and opportunities of EU enlargement. Wallingford: CAB International, 241-255;
• При описание на доклади от конференции – Cooper, A., & Wilson, A. (2002). Extending the relevance of TSA research for the UK: general equilibrium and spillover analysis. Paper presented at the VIth International Forum on Tourism Statistics, 25th-27th September 2002, Budapest;
• При описание на интернет източник – Wirtz, J., Kimes, S., Ho, J., & Patterson, P. (2002). Revenue management: resolving potential customer conflicts. Working Paper Series. School of Hotel Administration.  Cornell University. URL: http://www.hotelschool.cornell.edu/chr/pdf/showpdf/chr/research/working/revenuemanage.pdf (Accessed on 16.12.2005).