Слайд 8

АКТУАЛЕН
БРОЙ

Смарт иновации в Рекреативната
& Wellness индустрия и Нишов
туризъм.
Том 5, брой 2 за 2023 г.

Слайд 9

УКАЗАНИЯ
ЗА АВТОРИТЕ

Научното списание за Смарт
иновации в Рекреативната (Wellness)
индустрия и Нишов туризъм
(НССИРУИНТ) приема за ...

ГЛАВЕН
РЕДАКТОР

Бистра Георгиева Димитрова, дн
Международни и ръководни
позиции...

ПОВЕЧЕ

РЕДАКЦИОНЕН
БОРД

Редакционен борд, съставен от
международни, научни и
бизнес рецензенти...

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ

Научното списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм, приема за преглед само …

ИЗПРАТЕТЕ ВАШАТА СТАТИЯ

Изпратете вашата статия в научно списание за Смарт иновации в за Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм.

АБОНАМЕНТ

Абонирайте се тук за електронно копие на научното спосание за Смарт иновации в за Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм.

  

История на списанието

Списанието „Smart иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов Туризъм“ е международно научно списание с висок регионален импакт и международен отзвук. То се управлява от Балканския клъстер за Здравен, Wellness & Spa туризъм (БКЗУСТ) в сътрудничество с научната експертиза на Глобалният образователен лидер в Wellness & Spa & Thalasso индустрията – Национална спортна академия „В. Левски „.

Регистрацията на Балканския Клъстер е съгласно изискването на ЕС за нестопанска цел и научно-правен субект, вписан в българския регистър, но представлява всички балкански партньори в специфичната сфера на Рекреативната и Wellness индустрия и Нишов туризъм. Настоящето научно списание е продължение на Сборника от „Международната научна конференция за СПА & Уелнес и Таласо индустрия и туризъм“, регистриран от 2011 година.

Гордеем се с успеха на този уникален научен опит на национално, регионално и европейско ниво. Тази нова научна електронна платформа има за цел да представи широк спектър от научни публикации в областта на интердисциплинарната научна област за рекреативната и Wellness индустрия и Нишов туризъм от цял свят, осигурявайки видимост на резултатите от изследванията и възможност за задълбочаване на знанията в областта на рекреативната и Wellness индустрия, свързвайки академичния и бизнес опит.

Процесът на обединяване научните интереси на двете страни (наука и бизнес) е новаторски подход с висок социален принос в подкрепа на глобалния приоритет в областта на научноизследователската и развойната дейност да се изгради среда за „икономика основана на знанието“ осигуряваща „приобщаващ интелигентен растеж“.

Научното списание „Смарт иновации в Рекреативната и Wellness индустрия и Нишов туризъм“ предлага възможност за представяне и публикуване от докторанти, млади изследователи, практикуващи и / или водещи учени с напреднали или рискови изследвания създаващи иновации.

Научното списание приема за публикуване оригинални научни статии, студии, доклади, дискусионни материали, редакционни материали, трансфер на добри практики, ефективни модели, иновативни концепции, програми за нови работни места, стандарти за нови пакети и услуги в Нишовия туризъм, нови научни направления и др. Ще дадем възможността да се публикуват нови книги, ръководства или монографии.

Списанието приветства ръкописи представящи интердисциплинарен подход, анализ и приложения (Android & iPhone Apps) за Рекреативната и Wellness индустрия и Нишов туризъм. Ще се спонсорират публикации за издаване в международни списания (SCOPUS impact) на млади учени и докторанти в подкрепа на комуникацията с бизнеса и иновациите във всички сфери на науките в областта на Рекреативната и Wellness индустрия и Нишов туризъм.

Благодарим Ви за подкрепата и приноса Ви за повишаване нивото на научните резултати в Рекреативната и Wellness индустрия и Нишов туризъм.
Главен редактор

Прочетете първи

Bulgarian Wellness Institute Balkan Cluster Tourism Water Jobs National sport academy Sofia city Global Water Health Water for life