Стандарти, Защита на Лични данни и Етичен код

ЕТИЧЕН КОД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПУБЛИКАЦИЯ

Всички материали, подадени в Научното списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм трябва да бъдат оригинални и без неетични практики на присвояване на интелектуални права.

Неетичните практики включват плагиатство, фалшифициране на данни, изработване на данни, написана от някой друг за автора, както и други практики, които нарушават европейските общоприетите принципи на научната етика, съобразно действащото законодателство, регулиращо Европейското научно пространство (ERA). Главният редактор е отговорен за разследването на всички предполагаеми неетични практики.

В случай на предполагаема неетична практика, главният редактор информира авторите на ръкописа, предоставя необходимите доказателства и кани авторите да обяснят. Загрижеността за неетични практики може да бъде изразена от главния редактор, асоциираните редактори, членовете на Консултативния и редакционния съвет, ръководителите на рецензии, авторите, читателите и други хора, които са се сблъскали с такива практики.

Всички подадени към списанието файлове се проверяват за наличие на неетични практики с Turnitin или друг софтуер, преди да бъдат изпратени на рецензенти. Ако в процеса на преразглеждане е установена неетична практика, процесът на преразглеждане се прекратява, докато случаят не бъде изяснен. Процесът на преразглеждане продължава, ако предполагаемата неетична практика не е обоснована.

Ако предполагаемата неетична практика е обоснована за ръкопис, който все още не е изпратен за преглед, понастоящем се разглежда или е приет, но все още не е публикуван, ръкописът се отхвърля. Ако предполагаемата неетична практика е обоснована за вече публикуван ръкопис, ръкописът се оттегля и в следващия наличен обем на списанието се
публикува известие за оттегляне. За пълнотата на библиографските записи текстът на оттеглената хартия остава онлайн, но с воден знак „Отхвърлен (Retracted)“. В случай на втора доказана неетична практика, авторът получава забрана за публикуване в нашето научно
списание.

Научното списание се придържа към принципите на Комитета по етика на публикуването (https://publicationethics.org/)

Стандарти, Защита Лични данни и Етичен код

СТАНДАРТ

Научното списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм е отворено за всички изследователи. Младите изследователи и автори от Балканите, Централна и Източна Европа се насърчават да представят своя принос.

Редовните статии в Научното списание обикновено трябва да са между 4 000 и 20 000 думи. Големите научни статии с между 10 000 и 20 000 думи ще бъдат приемани. Ще бъдат разгледани и по-дълги или по-къси документи (Студии, Силабус, Стандарт, Доклад от международни научни проекти).

Научното списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм издава също изследователски бележки за иновативни продукти, услуги, програми, въздействия и други от 1 500 – 2 000 думи. Изпратените документи трябва да съчетават теоретичните понятия с практическите приложения или емпиричните тестове. Научното списание включва и следните секции: Рецензии на книги, обяви за конференции и семинари, резюме на успешно защитени докторски дисертации, казуси за добри и ефективни практики в Нишов туризъм.

Научното списание за Смарт иновации в Рекреативната (Wellness) индустрия и Нишов туризъм се публикува в два броя годишно (с максимален обем 100 страници), при необходимост и висок интерес ще бъде издаван извънреден брой.

Научното списание ще бъде достъпно в следните бази данни:
1. Списък на НАЦИД за реферираните издания на български език;
2. Международната система на онлайн библиотеките;
3. Системата на Международен идентификатор за периодични издания и други
продължаващи ресурси в електронния свят (International Identifier for serials and other
continuing resources, in the electronic world)
4. Мрежа на библиотечно информационните системи и информационните системи за
научни изследвания (COBISS.net)

Годишната абонаментна такса е 120 лева и включва абонамент за нашите онлайн кампании и получаване на Сертификат за участие в Глобални информационни кампании или сертифицирани събития от ООН и онлайн достъп до текущия обем и всички архивирани документи от издания и научни форуми (изпратени на ваш подаден при регистрацията електронен адрес). Заявките за абонамент трябва да бъдат адресирани до редакцията на посочените в сайта данни за контакт, след което ще получите лично информация за следващите стъпки.

Декларация за лични данни, конфликт на интереси и препоръка

Година: 2019
Научно звание, научна степен и три имена ……………………
Работно място:………………

Адрес: …………………………… N- ………………
Град: ……… / Област: ………………………

Декларация за съгласие,

С настоящата декларация изразявам своя интерес към публикуване в Научното списание Smart иновации в Рекреативната (Wellness) Индустрия и Нишов туризъм в качеството ми на автор.

Давам съгласието си да бъде оповестявано пред медии и други научни списания информацията от моите публикувани научни резултати. Нямам конфликт на интереси, който да се намесва в тази дейност свързана с науката, превенция на здравето и / или технологични общности цитиращи мои публикации.

Силно препоръчвам това списание да бъде индексирано в PubMed Central, Web of Science и / или други реферирани и/или индексирани база данни.

Членовете на редакционната колегия и техническите сътрудници работят усилено и ефективно, за да може научното списанието да се утвърди като важна и социално значима научна платформа.

С уважение,
Подпис